Published: Monday, 13 January 2014

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Γ7/10647/08-02-2012Υπ. Παιδείας

 

 

«Χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου στο σχολείο»

 

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1354/30-01-2012 (αρ. πρωτ. ΣΕΠΕΔ 333/01-02-2012) έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου εντός του σχολικού χώρου. Ένας από τους βασικούς στόχους της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι η καλλιέργεια και ενδυνάμωση αντικαπνιστικής συμπεριφοράς στους μαθητές και, επομένως, οτιδήποτε σχετίζεται με το κάπνισμα (όπως εν προκειμένω τα ηλεκτρονικά υποκατάστατα του τσιγάρου) δεν ενθαρρύνεται, καθώς δεν οδηγεί στο ανωτέρω επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσον αφορά το ερώτημα σας, για την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχουν συμπληρωματικές εγκύκλιοι.

 

 

ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-07-2002 ΦΕΚ 1001 τ. Β΄

 

«Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας»

 

 

Ι. Απαγορεύουμε το κάπνισμα στους παρακάτω αναφερόμενους χώρους.

 

α. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.). Επίσης σε χώρους εργασίας που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στους χώρους μακράς αναμονής του κοινού (αίθουσες αναμονής αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών λεωφορείων κ.λ.π.)

 

β. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως:

 

1) Νοσοκομεία.

2) Ιδιωτικές Κλινικές.

3) Κέντρα Υγείας.

4) Περιφερειακά Ιατρεία.

5) Δημοτικά Ιατρεία.

6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Κ.Α., κ.λ.π.)

7) Ιδιωτικά Ιατρεία - Οδοντιατρεία.

8) Φαρμακεία.

9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.

 

γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως:

 

1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4) Φροντιστήρια

 

 

δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους. Στα κτίρια των Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμών και άλλων Ιδρυμάτων (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κλπ.) στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Κ.Α., κλπ.), ορίζονται ειδικοί χώροι (καπνιστήρια), στους οποίους θα υπάρχει ισχυρή εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού για τους εργαζόμενους καπνιστές. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για τα Φροντιστήρια, μόνο για το προσωπικό που επιθυμεί να καπνίσει, για Δε τις σχολές τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους (επιστημονικό και διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό) και για τους φοιτητές. Οι χώροι θα οριστούν από τους διευθυντές - προϊοτάμενους των αρμοδίων φορέων ανάλογα με τις ανάγκες τους, με σκοπό να μην παρεμποδίζεται η ουσιαστική λειτουργία της υπηρεσίας.

 

II. Επίσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

 

 

1) Λεωφορεία (Κ.Τ.Ε.Λ., Αστικά, Τουριστικά, Σχολικά κ.λ.π.)

2) Τρένα (Ο. Σ. Ε, ΜΕΤΡΟ, Η. Σ. Α. Π. κ.λ.π.)

3) Πλοία εσωτερικών γραμμών: Σε αυτά θα υπάρχει ένας χώρος "καπνιστήριο", καλά αεριζόμενος, εάν είναι δυνατόν ανά όροφο. 4) Αεροπλάνα εσωτερικών αερογραμμών.

5) Ταξί.

 

Γ/9895/23-12-1980 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους διδασκαλίας

 

Ύστερα από το Α2γ/6804/2.12.80 έγγραφο του Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών και για την εφαρμογή της υπ` αρ. Α2γ/οικ/3051/25.4.80 Υγειονομικής Διατάξεως του (ΦΕΚ 475/9.5.80) "περί απαγορεύσεως του καπνίσματος σε κοινούς κλειστούς χώρους", σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Είναι σε όλους γνωστές οι βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία των καπνιστών, αλλά και των άλλων ατόμων που βρίσκονται στον ίδιο κλειστό χώρο. Πρέπει λοιπόν να συνειδοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων Γενικής ή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως την ανάγκη της εφαρμογής της ανωτέρω Υγειονομικής διατάξεως στον χώρο του σχολείου. Θεωρούμε αδιανόητο το ενδεχόμενο να υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι καπνίζουν στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα του μαθήματος. Αυτό εξάλλου απαγορεύεται και από Παιδαγωγικούς λόγους , για να μην δίδονται στους μαθητές αφορμές μιμήσεως της καταστρεπτικής για την υγεία των συνήθειας του καπνίσματος. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να υπενθυμίσουν το περιεχόμενο της ανωτέρω υγειονομικής διατάξεως , στους εκπαιδευτικούς που δεν συμμορφώνονται και σε περιπτώσεις υποτροπής να λαμβάνονται εναντίον των τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε το περιεχόμενο της παρούσης στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δικαιοδοσίας σας.